โปรแกรมเที่ยวเยอรมัน 10 วัน 7 คืน ราคา 99,900 บาท ราคาถูก | www.wemart.work 

ประกาศอัพเดท

โปรแกรมเที่ยวเยอรมัน 10 วัน 7 คืน ราคา 99,900 บาท ราคาถูก

ลงประกาศเมื่อ 24 ส.ค. 2559 อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 2559 09:23:11 น. เข้าชม 466 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

http://tourgermany.biz/


รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทางปี 2559
เดือนตุลาคม  วันปิยะ 21 - 30 ต.ค.
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 11 - 20 พ.ย.
เดือนธันวาคม วันพ่อ 2 - 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 9 -18 ธ.ค.,ปีใหม่ 30 ธ.ค.- ม.ค. 60

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร

21.00 น.คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย โดยมีทีมงานคอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

23.40 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG920

 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ท บ๊อบพาร์ด เซนต์กอร์  แฟรงค์เฟิร์ท  เบอร์ลิน

05.30 น.เดินทางถึง สนามบินคิงรงค์เฟิร์ท หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบ๊อบพาร์ด นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมัน นำท่านผ่านหน้าผาลอเรไล จนกระทั่งถึงเมืองเซนต์กอร์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท

15.00 น. นำท่านเดินทางโดยรถไฟด่วน สู่ กรุงเบอร์ลิน (ตารางเวลารถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

19.00 น. ถึงสถานีกรุงเบอร์ลิน ตรวจเช็คสัมภาระ จากนั้นนำท่านไปร้านอาหาร

20.00 บริการอาหารค่ำ (2) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3  เบอร์ลิน พอตสดัม พระราชวังซองส์ซูซี พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ

07.00 บริการอาหารเช้า (3) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พอตสดัม เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่าเมืองเบอร์ลินถึง จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ปรัสเซียในราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิน พระราชวังซองส์ซูซี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) จากนั้นนำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์กลางน้ำ และให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่เรียกว่า คูดัม ตามอัธยาศัย

18.00 บริการอาหารเย็น (5) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 เบอร์ลิน  เดรสเดน

07.00 บริการอาหารเช้า (6) จากนั้นนำท่านชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี นำชม อีสต์ไซด์แกลลอรี่ จากนั้นนำท่าน ชมเช็คพอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย จากนั้นนำชมเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี สไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ จากนั้นนำชม ประตูบันเดนบวร์กประตูสัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทอง นำชมไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี จากนั้นนำท่านผ่านชมจัตุรัสโพสต์แดมเมอร์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน เมืองที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ชมเมืองเดรสเดน ฉายา กรุงฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ จากนั้นนำท่าน ชมเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์

18.00 บริการอาหารเย็น (8) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5 เดรสเดน นูเรมเบิร์ก  โรเธนบวร์ก ชมเมือง

07.00 บริการอาหารเช้า (9) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก ผ่านชมวิวความสวยงาม เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (10) จากนั้นนำท่าน เดินชมเมืองโบราณ ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ ผ่านชม บ้านนัสเซา นำท่านชมโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองต่อจนกระทั่งถึง บริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน ที่มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยากรณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก

18.00 บริการอาหารเย็น (11) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 6 โรเธนบวร์ก  ฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์

07.00 บริการอาหารเช้า (12) จากนั้นนำท่าน ผ่านชมถนนสายโรแมนติก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (13) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาท

18.00 บริการอาหารเย็น (14) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 7 ฟุสเซ่น โอเบอรามาเกา การ์มิช ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เบิร์ชเทสการ์เด้น

07.00 บริการอาหารเช้า (15) จากนั้นนำท่าน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ โอเบอรามาเกา แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (16) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น 

18.00 บริการอาหารเย็น (17) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 8 เบิร์ชเทสการ์เด้น ทะเลสาบโคนิคซี่ ปรีน มิวนิค

07.00 บริการอาหารเช้า (18) จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบโคนิคซี่ เป็นทะเลสาบที่ใสที่สุดและอยู่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี นำท่านล่องเรือชมความงดงามรอบๆทะเลสาบ ชมความงดงามของ ภูเขาเจนเนอร์  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (19) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปรีน นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ ชมพระราชวังหลวงที่มีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค

18.00 บริการอาหารเย็น (20) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 9 มิวนิค กรุงเทพฯ

07.00 บริการอาหารเช้า (21) จากนั้นนำท่านชมเมืองมิวนิค เมืองที่มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นำชมสนามกีฬาโอลิมปิก พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก และย่านเมืองเก่า

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (22) หลังอาหารให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง ถนนแมกซิมิเลียน จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน

21.50 น.ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

 

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

13.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
-ค่าโรงแรม คืน
-ค่าอาหาร 22 มื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่ายานพาหนะการเดินทาง
-ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย 
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง 
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ 
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Hunter-Gaming สุดยอดผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 12 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 10 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานนำเข้า ส่งออก 16 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 114 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 16 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 111 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 16 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 112 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.คอกกั้นเด็ก.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 20 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 764 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 11 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 518 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 567 ครั้ง

คอกเด็ก คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก คอกขังเด็ก คอกเลี้ยงเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 27 ก.พ. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 568 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.thaihottoy.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 667 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกเด็ก คอกเด็กพีวีซี ที่กั้นคอกเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 19 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 642 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 99,900 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : แม็ค
  • ความต้องการ : ต้องการซื้อ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 24 ส.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ย. 2559 09:23:11 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-4290552 024290554 0863089035 0833086327
  • Email : sm789@hotmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน